Een initiatief van SamenuitdeKast

zaterdag 5 april 2014

Belgische strafrechter slaat plank volledig mis!

Belgische strafrechter slaat plank volledig mis! Homovijandig gedrag door buren is namelijk iets anders dan burenruzie.
Homovijandig gedrag is gedrag waarbij bewust en expliciet schade wordt toegebracht aan de eer en eigenwaarde van de an...der. Eer en eigenwaarde zijn begrippen die zich bevinden in het raakvlak tussen het ik en de ander.
Homovijandig gedrag door buren kenmerkt zich door gedrag waarbij de buurman die beledigend is zijn of haar buur in haar sociale omgeving diens status schaadt en of bedreigt.

Als buren overgaan tot vijandig gedrag naar buren en de seksuele geaardheid van het slachtoffer speelt daarbij bewust en expliciet een duidelijke rol, dan is er sprake van homovijandig gedrag door buren.

Landelijk Meldpunt Homodiscriminatie
5 april 2014


Lees
De strafrechter weigert homohaat te weerhouden als verzwarende omstandigheid in een aanslepende ruzie tussen een homokoppel en hun Marokkaanse buren.

Reageer op Facebook

woensdag 5 maart 2014

Homoseksuele man aan zijn lot over gelaten
Foto

Een homoseksuele man is in de zomer van 2013 uit de Amersfoortse wijk Liendert gevlucht. Hij is vanwege zijn geaardheid jarenlang vernederd, uitgescholden en bedreigd. De gemeente Amersfoort bracht het slachtoffer onder in een tijdelijke woning.
5 maart 2014 | Telegraaf

5 maart 2014 | Buurt maakte jacht op Amersfoortse homo: "Ik moest kruipend naar huis"


4 maart 2014 | Brief van Wethouder Sociale zaken, Onderwijs & Duurzaamheid van de gemeente Amersfoort voor GroenLinks.

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD 2014-27
L.M.M. Bolsius en C. van Eijk


ONDERWERP
Reactie op ernstige bedreigingen in de richting van homoseksuele Amersfoorter
Aanleiding

Als Amersfoorters ernstig in de verdrukking raken, pakt de gemeente de rol om samen met betrokkenen te werken aan individuele oplossingen. Omdat het vaak om heel persoonlijke verhalen gaat en we maatwerk toepassen in het zoeken van nieuw perspectief, informeren we uw raad zelden over dergelijke situaties.
In overleg met hem, lichten we u ditmaal in over de situatie rond een Amersfoortse man die de afgelopen jaren slachtoffer is geworden van pestgedrag, scheldpartijen en ernstige bedreigingen in zijn richting als gevolg van zijn geaardheid. Het gaat om een homoseksuele stadsgenoot die woonachtig is in de wijk Liendert.
Uitgangspunt voor hem en de gemeente is dat hij een veilige woonomgeving moet hebben. In de zomer van 2013 heeft de gemeente een tijdelijke, andere woonlocatie gezocht om rust te creëren en een oplossing voor de langere termijn te vinden. Niet omdat de bedreigers en pesters zouden hebben 'gewonnen', maar omdat de man recht heeft op een veilige omgeving waar hij kan werken aan een nieuw perspectief. De politie heeft intensief met het slachtoffer opgetrokken, maar tot ons aller spijt nog geen succesvolle stappen kunnen zetten om de daders van de strafbare feiten aan te pakken.
In nauw overleg met de bewoner wordt thans een definitieve oplossing gezocht, waarbij het gewenste en noodzakelijke maatwerk wordt toegepast en waarover we vanuit privacyoogpunt geen informatie verstrekken.
De aandacht voor deze situatie grijpen wij aan
- om onze afschuw uit te spreken over de gebeurtenissen,
- om duidelijk stelling te nemen tegen discriminatie en ongelijkheid,
- om aandacht te vragen voor de manier waarop we continu strijden tegen dergelijk verwerpelijk gedrag en
- om onze waardering uit te spreken voor de vele Amersfoorters en betrokken organisaties wiens ondersteuning en inzet we hard nodig hebben.

Reactie
Iedereen moet zich in Amersfoort thuis en veilig voelen, ongeacht of je van mannen of vrouwen houdt. Discriminatie op welke grond dan ook zal in onze stad nooit getolereerd worden. Het verhaal van de stadsgenoot die door bedreigingen en pestgedrag zijn woning heeft verlaten, is schokkend en we kunnen ons niet neerleggen bij deze gang van zaken. Allereerst staat nu het welzijn en de toekomst van deze man centraal en werken we met hem aan een definitieve oplossing voor zijn situatie.
 
 


4 maart 2014 | Dichtbij
4 maart 2014 | Weggepeste homo (27) slaakt noodkreet op Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=603846143024568&id=341965705820960

vrijdag 31 januari 2014

Informatie over aangifte doen

De afgelopen week kreeg het Landelijk Meldpunt Homodiscriminatie een hoos aan meldingen uit het hele land. Het valt het Landelijk Meldpunt Homodiscriminatie op dat aantal melders wonend kris kras door het hele land melden dat bij het doen van aangifte de politie ontmoedigt om aangifte te doen. Een melder kreeg zelfs expliciet te horen dat aangifte geen zin had...De wet zegt het volgende: 
In het Nederlands recht is een aangifte het melden van een strafbaar feit (misdrijf of overtreding) bij een opsporingsambtenaar, doorgaans een politiemedewerker. Puur wettelijk gezien is een aangifte een verzoek aan de officier van justitie om tot strafrechtelijke vervolging van de dader(s) over te gaan.  Iedereen die kennis draagt van een strafbaar feit heeft het recht daar aangifte van te doen, of hij daar nu het slachtoffer van was of niet; opsporingsbeambten zijn verplicht de aangifte op te nemen.


Algemene opsporingsambtenaren zijn ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, (onder)officieren van de Koninklijke Marechaussee, rechercheurs bij de FIOD en officieren van justitie. Een algemeen opsporingsambtenaar is bevoegd tot opsporing van alle strafbare feiten.

Dit bericht staat ook op onze Facebookpagina

TIPS

vrijdag 3 januari 2014

VISIE

Elke vorm van vijandig gedrag op grond van seksuele geaardheid dient bestreden.
We vinden het beschamend als door nalatigheid van lokale overheden daders van homovijandig gedrag vrijuit gaan.


Het Landelijk Meldpunt Homodiscriminatie vindt dat daders, of falende overheid, aansprakelijk gesteld moeten kunnen worden voor de materiële en immateriële schade die mensen hebben geleden door homofoob geweld en discriminatie. Ook moet het beleid worden dat niet slachtoffers maar daders moeten verhuizen als zij de woonomgeving onveilig maken. 

donderdag 2 januari 2014

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

In 2011 vergaderden een aantal door buren homovijandig bejegende vriendenstellen tweewekelijks in een buurthuis te Nieuwegein. Ze deelden ervaringen over wat hen door buren werd aangedaan en ze ontdekten dat in tal van steden en dorpen het bevoegd gezag structureel te kort schoot in de aanpak en bestrijding van homovijandigheid door buren en groepen jongeren in woonwijken. 

Ze ontdekten dat burgemeesters niet thuis gaven als zij werden aangesproken om de veiligheid te borgen en ze ontdekten dat de politie niet adequaat en onbetrouwbaar reageerde op meldingen en aangiften van homovijandig gedrag.
Tevens ontdekten ze dat ten onrechte door burgemeesters, politie, advocaten, rechters en Openbaar Ministerie strafbaar homovijandig gedrag wordt afgedaan als een burenruzie of homopesten.

Ze bundelden hun ervaring en richtten het Landelijk Meldpunt Homodiscriminatie op en maakten tegelijkertijd via internet en in de media het structureel tekortschieten door lokale overheden in de aanpak van homovijandig gedrag door buren en jongeren zichtbaar. Een bekend voorbeeld hiervan is de zaak Hans en Ton in Utrecht.


Het Landelijk Meldpunt Homodiscriminatie ziet toe dat de overheid zich houdt aan de regels zoals die zijn opgesteld in nationale wetgeving, en jurisprudentie van het Europese Hof voor Rechten van de Mens, waar het gaat de 'positieve verplichting' die zij hebben om hun burgers te beschermen tegen inbreuk op het recht om niet gediscrimineerd te worden.